ViRobot

하우리샵 바로가기
img_pms0.jpg
중앙 보안관리
바이로봇
Patch Management System 1.0

certi_cc

  • 패치공지
  • 자주 하는 질문
  • 제품 설치파일
  • 쇼핑몰 구매
  • 사용설명서
  • 구매문의(견적)
  • 브로슈어

설치환경

Console CPU Dual Core 1GHz 이상
RAM 2GB 이상
HDD 2GB 이상 여유공간
NIC 10MB/100MB
OS Windows 7 Pro (SP1),8, 8.1,10
S/W

PDF 뷰어 – Adobe Reader XI (11.0)
- PDF로 제작된 관리자 설명서 열람 시 필요한 S/W

Server CPU Dual Core 1.6GHz 이상
RAM 2GB 이상
HDD 5GB 이상의 여유공간 (권장사양: 500GB 이상의 여유공간)
NIC 10MB/100MB
OS Windows Server 2008 R2 Std (SP1) x64
S/W

PDF 뷰어 – Adobe Reader XI (11.0)
- PDF로 제작된 관리자 설명서 열람 시 필요한 S/W

Agent CPU Pentium3 1.5GHz 이상
RAM 512 MB 이상
HDD 500MB 이상의 여유공간 (권장사양: 2GB 이상의 여유공간)
NIC 10MB/100MB
OS

Windows XP Pro (SP3) x86
Windows 7 Pro (SP1) x86, x64
Windows 8 Pro x86, x64
Windows 10
Windows Server 2008 R2 Std(SP1) x64
Windows Server 2012 Std x64